Zapraszamy na naszą drugą stronę oferującą profesjonalne jacuzzi i spa – www.goldspas.pl

Darmowa dostawa od 39.99 zł!

Regulamin sklepu

Regulamin serwisu
I. Pojęcia ogólne
• Regulamin – niniejszy regulamin
• Serwis – serwis internetowych “Mokre od rosy”, działających pod adresem https://mokreodrosy.pl
• Usługodawca – właściciel serwisu będący osobą fizyczną – Adam Machański, z siedzibą w Przysieki 151. Telefon: +48 783 500 806, adres e-mail: kontakt@mokreodrosy.pl, NIP: 6852283552, REGON: 521058631
• Usługobiorca – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
• Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne
• Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
• Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych
• Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
• Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
• Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
• Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.
• Dostępne formy płatności:
– Visa
– Visa Electron
– Mastercard Electronic
– Maestro
• Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu pozytywnej autoryzacji płatności.
• Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

III. Warunki używania Serwisu
• Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
• Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
• Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
• Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:
• urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
• połączenie z internetem,
• dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
• włączoną obsługę skryptów JavaScript,
• włączoną obsługę plików Cookie
• W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci,
• Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:
• bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego,
• bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
• bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
• podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
• podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
• podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
• W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji
• Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
• Usługobiorcy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Usługobiorców po zalogowaniu.
• Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna.
• Rejestracja w Serwisie jest nieodpłatna.
• Każdy Usługobiorca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
• Wymagania techniczne związane z rejestracją konta:
• posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• Rejestrujący się w Serwisie Usługobiorcy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Usługobiorcę w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
• Usługodawca ma prawo zawieszać lub usuwać konta Usługobiorców według własnego uznania, uniemożliwiając lub ograniczając w ten sposób dostęp do poszczególnych lub wszystkich usług, treści, materiałów i zasobów Serwisu, w szczególności jeżeli Usługobiorca dopuści się łamania Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub działa na szkodę Usługodawcy lub innych Usługobiorców, uzasadnionego interesu Usługodawcy oraz podmiotów trzecich współpracujących lub nie z Usługodawcą.
• Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmieniane co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmowane, a także czasowo zawieszane lub dostęp do nich może być ograniczany, według swobodnej decyzji Usługodawcy, bez możliwości wnoszenia sprzeciwu w tym zakresie przez Usługobiorców.
• Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w zakresie korzystania z konta:
• Zabrania się Usługobiorcom zarejestrowanym w Serwisie do udostępniania loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
• Usługodawca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługobiorcy hasła do wybranego konta.
• Usuwanie konta:
• Każdy Usługobiorca posiadający konto w Serwisie ma możliwość samodzielnego usunięcia konta z Serwisu.
• Usługobiorcy mogą to uczynić po zalogowaniu się w panelu w Serwisie.
• Usunięcie konta skutkuje usunięciem wszelkich danych identyfikacyjnych Usługobiorcy oraz anonimizacją nazwy użytkownika i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter
• Usługobiorcy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności zapisywania się do Newslettera.
• Zapisanie się usługi Newslettera jest dobrowolne.
• Zapisanie się do usługi Newslettera jest nieodpłatne.
• Wymagania techniczne związane z usługą Newsletter:
• posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• Warunki świadczenia usługi Newsletter:
• podanie w formularzu elektronicznym indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
• weryfikacja podanego konta pocztowego e-mail poprzez uruchomienie przesłanego na nie odnośnika,
• wyrażenie zgody na otrzymywania powiadomień e-mail,
• Zakres usługi Newsletter:
• powiadamianie o nowych aktualnościach, wpisach, konkursach, i innych akcjach promocyjnych związanych z usługami Serwisu,
• powiadamianie o akcjach promocyjnych partnerów Serwisu (wiadomości Marketingowe),
• Wypisanie się z usługi Newsletter:
• Każdy Usługobiorca zapisany do usługi Newsletter ma możliwość samodzielnego wypisania się z Usługi.
• Usługobiorcy mogą to uczynić poprzez link umieszczony w każdej przesłanej wiadomości e-mail.
• Wypisanie się z usługi Newsletter skutkuje usunięciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie
• Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci:
• Formularz kontaktowy
• Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
• Adresu e-mail
• Telefonu kontaktowego
• W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z “Polityką Prywatności”, stanowiącą integralną część Regulaminu.

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach
W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.
Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności„, stanowiących integralną część Regulaminu.
• Dane zbierane automatycznie:
Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:
• Adres IP
• Typ przeglądarki
• Rozdzielczość ekranu
• Przybliżona lokalizacja
• Otwierane podstrony serwisu
• Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
• Rodzaj systemu operacyjnego
• Adres poprzedniej podstrony
• Adres strony odsyłającej
• Język przeglądarki
• Predkość łącza internetowego
• Dostawca usług internetowych
• Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
• Płeć
• Wiek
• Zainteresowania
Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.
• Dane zbierane podczas rejestracji:
Nazwa użytkownika, imię i nazwisko, adres e-mail
W przypadku Usługobiorców zalogowanych (posiadających konto w Serwisie), w plikach cookies zapisywanych na urządzeniu Usługobiorcy może być umieszczony identyfikator Usługobiorcy powiązany z kontem Usługobiorcy
• Dane zbierane podczas zapisywania do newslettera:
adres e-mail

VIII. Odstąpienie od umowy, rękojmia

Prawo odstąpienia od umowy

Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.)mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

– w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia;

– elektronicznie na adres: kontakt@mokreodrosy.pl

Aby zachować termin do odstąpienia powinni Państwo wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem 14 dni od wejścia w posiadania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy zwrot produktu.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

UWAGA!!! NIE ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:

-świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienia indywidualne);

– świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

Prawo do rękojmi.

Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.)Mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.

Prawo do rękojmi wyłącznie jest wobec Przedsiębiorców.
Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:
Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:

– nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć 

– nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę 

– nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia 

– została wydana kupującemu w stanie niezupełnym 

Wady prawnej która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:

– jest własnością osoby trzeciej;

– jest obciążony prawem osoby trzeciej;

– cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia,
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.

W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

Jeżeli Sklep zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady w pierwszej kolejności wymienimy lub naprawimy towar, a jeżeli nie będzie to możliwe, jeżeli nie będzie to możliwe będą Państwo mogli chcieć obniżyć cenę z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona lub odstąpić od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w formie elektronicznej na adres: kontakt@mokreodrosy.pl

Brak ustosunkowania się do Państwa żądań w terminie 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.

W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

IX. Prawa autorskie
• Właścicielem Serwisu oraz praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
• Część danych zamieszczonych w Serwisie są chronione prawami autorskimi należącymi do firm, instytucji i osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
• Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
• Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

X. Zmiany Regulaminu
• Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
• Informacja o zmianie Regulaminu będzie rozsyłana Drogą Elektroniczną do Usługobiorców zarejestrowanych w Serwisie.
• W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.
• W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przejściowym dla Usługobiorców posiadających konta w Serwisie zarejestrowane przez zmianą Regulaminu.
• Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

XI. Postanowienia końcowe
• Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.
• Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
• We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
• Używając formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
• Wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@mokreodrosy.pl
• Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 783 500 806
Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.